วันจันทร์ที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นางวัชราภรณ์  พุฒิกรเมธากุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๓ พร้อมด้วย นางจินดา เกษศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน  ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา ๒ และว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี  กอผจญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ เข้านิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านเนินตอง โดยมีนางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะนิเทศได้เยี่ยมชม การจำลองสถานการจำลองสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน

      ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินตอง ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ