วันที่ 26 เมษายน 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาชลบุรี เขต 3 นำเสนอผลการปฏิบัติงานจากการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเข้าร่วมการรับฟัง โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ โรงเรียนวัดตโปทาราม โรงเรียนบ้านหุบบอน โรงเรียนห้วยใหญ่ และโรงเรียนวัดสุทธาวาส ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://www.facebook.com/3chonburi3/