วันที่ 26 เมษายน 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาชลบุรี เขต 3 นำเสนอผลการปฏิบัติงานจากการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเข้าร่วมการรับฟัง ผ่านระบบOnline GoogleMeet และระบบ Onsite โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ โรงเรียนวัดตโปทาราม โรงเรียนบ้านหุบบอน โรงเรียนห้วยใหญ่ และโรงเรียนวัดสุทธาวาส ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3