คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมข้อราชการเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนา

โรงเรียน และในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

บ้านพันเสด็จนอก เพื่อปรึกษาข้อเสนอแนะและในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่