วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านอำเภอ นำโดย นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูกรรณิการ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมรับทุนการศึกษา จำนวน 10 คน ได้แก่ ด.ญ.วริศรา บุญธรรม ด.ช.พรหมพิสุทธิ์ ทรัพย์สวัสดิ์ ด.ญ.ภัทรวรรณ กัลยาสกุล ด.ญ.ภรณ์ทิพา สมใจ ด.ญ.เมธาวี หงษ์น้อย ด.ญ.สิรภัทร อุดมรัตน์ ด.ญ.ชัญญานุช สุขรัตน์ ด.ช.กุลพิพัฒน์ นพรัตน์ ด.ญ.ธัญญารัตน์ ด้านอัมพร ด.ช.วรกานต์ ภู่ทอง เป็นต้น ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยมีนายสุนทร มูเนาวาเราะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และเป็นนายอำเภอสัตหีบ ร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและมอบทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียน https://www.facebook.com/banumphurschool