นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคาเข้าร่วมการอบรม จราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ