วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวัดหนองจับเต่า นำโดย นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ร่วมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกวิธี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย โดยมีนายธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้