นักเรียนอายุ ๕ – ๑๑ ปี รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙