นักเรียนอายุ ๕ – ๑๑ ปี รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเติม)