นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับการตรวจคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ก่อนเข้ารับการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)