นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รับการตรวจคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit
ก่อนเข้ารับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National :NT)