วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางละมุง จำนวน 267,300 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้โรงเรียนบ้านบางละมุงมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน