วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการต้อนรับอาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งมานิเทศก์นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้มาทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาตามหลักสูตรสาขาการบริหารหารศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3