วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นำโดยนายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหาร ระหว่างเขตพื้นที่ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3