วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมกันนี้ได้จัดทำความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

– เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และโรงเรียนสุจริต

– เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา

– จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์งานวิจัยและบริหารวิชาการร่วมกัน

– การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิชาการ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และโรงเรียนสุจริต

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3