วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประธานกรรมการ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา ตำแหน่งกรรมการ และนางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ ๒
เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ณ ห้องประชุมวันแม่ โรงเรียนบ้านสัตหีบ โดยคณะกรรมการพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ และให้คำชื่นชม นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ในการนี้มีนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมการประเมินการปฏิบัติงาน ของนางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในครั้งนี้