วันที่ 15 กันยายน 2564 นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประธานกรรมการ นางนาถลดา  ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ตำแหน่งกรรมการ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ และนางสาวนวลจิตร หอมหวน ตำแหน่งเลขานุการ เป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ 2 เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ 2 เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
เป็นอย่างยิ่ง