ยินดีต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)
เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา