วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส