นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ติดตามเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาดิน ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป