ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเลือกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑