วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรพงษ์  จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นางปรียานุช  ศุขบุญมาก และนางวีรยา  ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัด มโนรม โดยมีนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน นางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับเพื่อตรวจสอบการจัดส่งข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ตรวจดูความเรียบร้อย และความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อสอบ ซึ่งจะจัดการสอบในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565