ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับมูลนิธิพลเรือโทจำรัส-สุพัตรา
มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ