นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 4 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มศรีราชา 4 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564