ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคาเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา