ครอบครัวบุญบรรเจิดศรีมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน