คณะครู และนักเรียนรับการตรวจคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit