ขอแสดงความยินดี กับครูที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ 1. นางศิรญา เหลืองอ่อน รร.เฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) 2. นางสาวชญาพร ธุระทอง รร.บ้านสันติคาม 3. นางสาวณัฐปาณี พรหมประเสริฐ รร.ห้วยใหญ่ 4. นางสาวปารมีย์ เจริญสุข รร.บ้านเขาตะแบก 5. นางสาวพชรพร ยงเจริญชัยสิทธิ์ รร.วัดบุญสัมพันธ์ 6.นางสาวพชรพร ศัลยกะลิน รร.วัดบุญสัมพันธ์ 7. นางสาวมนต์นภา สุดโสม รร.ห้วยใหญ่ 8. นางสาวอรจิรา จันทร์เพ็ญ รร.วัดบุญสัมพันธ์ 9. นางสาวเสาวรินทร์มงคลทรัพย์ รร.บ้านหุบบอน 10.นายธนดล ชาดา รร.บ้านเขาชีจรรย์ 11. นายพลวัฒน์ จันทะแสง รร.วัดบุญสัมพันธ์ 12. นายภูริภัทร จรูญฉาย รร.วัดวังหิน