ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอน ✅ดีเยี่ยม นางพิศมัย ศรีวรมย์ รร.บ้านสันติคาม ✅ดีมาก นายณฐกรณ์ ชยุตพงษ์ รร.วัดมโนรม ✅ดี 1.นางกิตติยา นาทองหล่อ รร.บ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) 2.นางสาวจรัญญา รามวงค์ รร.บ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) 3.นางสาวปาลิดา ชั่งเหลือ รร.ขุมชนบ้านช่องแสมสาร 4. นางสาวพรหมพร บุ่งกลาง รร.เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 5.นางสาวหัทยาพร แสงดี รร.บ้านทุ่งคา 6. นายพิชิต มนต์วิเศษ รร.วัดตโปทาราม