วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ขอแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี พ.ศ. 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 8 จำนวน 27 โรงเรียน

ภายใต้การดำเนินงานของ นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การ์ดแสดงความยินดี: นายวรภค ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ จนท.ปสช.สพป.ชลบุรี เขต 3