สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย 👍นางเกศรา สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา(ด้านผู้บริหาร) 👍นางสาวกานชนา หอมเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเขาบายศรี 👍นายก้องเกียรติ์ นพวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาบายศรี 👍นายก้องกิดากร หล้าพรหม ครูโรงเรียนบ้านเขาบายศรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ด้านครูผู้สอน)