ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ