กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม สพฐ. วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาทรพัฒนาภิรมย์ โรงเรียนวัดมโนรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓