วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านนำโดยนายวิทวัส  กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเพทาย ภูมิพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมอำลาคุณครูภิญญาพัชญ์ พาฤทธิ์ (ครูกุ้ง) เนื่องจากย้ายกลับภูมิลำเนา และคุณครูสุทธิศักดิ์ ขุนณิรงค์ (ครูต้น) เนื่องจากยุติบทบาทหน้าที่ในโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครั