กิจกรรมสัปดาห์วันครู  ประจำปี ๒๕๖๕
 
 “ครูไทยยุคใหม่  ใส่ใจการเรียนรู้  นำนักเรียนก้าวสู่สากล  ปฏิบัติตนปลอดภัย  ห่างไกลจากโควิด”
 
           นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง  พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัดกิจกรรม
สัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๕  โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด  ปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะกรรม
การสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินตอง บริจาคโลหิต  ชุมนุมครูเพื่อกล่าวคำปฏิญาณ  เยี่ยมบ้านนักเรียน  
และประกวดคำขวัญวันครู