วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวรายงาน แก่คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยทางโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ได้จัดทำกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โดยมีนางสาวจินดา เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน และคณะครูเป็นผู้ดำเนินโครงการ

ภาพ : นายพรเทพ ศรีชาติ

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ