วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นางวรรณิภา กัณหาเขียว ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ ผู้ปกครอง  ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย กิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาในชุมชนบ้านพันเสดจนอก  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพันเสด็จนอก และ วัดศรีพุ่มโพธิ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทยร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป