กิจกรรมวันครู ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน นำโดยนายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเพทาย ภูมิพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความยินดีกับ  นายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิรวรรณ แสงอ่อน นางสาวพรจันทร วงษ์ไพศาล  ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการจัดการศึกษา นายขจรศักดิ์ นะรานรัมย์ รางวัลครูดีศรีชล ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย และว่าที่ร้อยตรีวิทยา กองเกิด รางวัลครูดีศรีชล ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ