ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของวัดสันติคีรีเขต ทุนจากนางวาสนา สีหะพล อุทิศบุญให้นายพยุงศักดิ์ สีหะพล นักเรียนที่เสียชีวิตและทุนจากนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักเรียนที่มีเรียนดี จิตอาสาช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน