ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดมโนรมได้จัดกิจกรรมจัดอบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน (ตัดผมชาย)โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศิริพงษ์ จิตต์จำนงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการตัดผมชายครั้งนี้