วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและคณะครู รับมอบชุดตรวจ ATK จาก ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ สส.ชลบุรี เขต 8 สัตหีบ ซึ่งได้มอบหมายตัวแทน คือท่านกำนันสมศักดิ์ ทับกลัด ทนายธีรวัฒน์ วีระวัฒน์และทีมงาน นำชุดตรวจ ATK มามอบให้กับโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและคณะครู ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของ อบจ.ที่ออกตรวจโครงการห้องคอมพิวเตอร์และโครงการจ้างครูนาฏศิลป์ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นอนุบาล 2,3 นักเรียนชั้นป.2 และชั้น ป.6 มารับเอกสารใบงาน เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ตามที่โรงเรียนกำหนด โดยนางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า มากำกับติดตามดูแลนักเรียนที่มารับเอกสารคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19