วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเนินตอง จัดกิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกทักษะการใช้ชุดตรวจ ATK
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดกรองนักเรียน  เมื่อมีการเปิดเรียนแบบ On site โดยมีนางรัชนี ธุสมุทร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นายบรรพต หนูดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และนางสาวศิณารักษ์ บุญศิริ นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตกรรม)
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโค้งดารา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการใช้ชุดตรวจ ATK กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการตรวจเป็นลบทุกคน