โรงเรียนบ้านเขาดิน เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน” ผ่านระบบออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดอบรม ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคาร ๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์