วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564 (PA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 2 โรงเรียนเข้ารับการอบรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ จำนวน 27 คน และโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน เข้ารับการอบรม ภายใต้การดำเนินงานของนายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส และนางปัทมาพร ศรีกำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ โดยมีนายจักรรินทร์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน เป็นวิทยากรในการอบรม