วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภารเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3