วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมืองและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ นางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ นางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ และดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง รองธนาวดี ทองอ้ม รองผอ.ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบางละมุง