วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3