วันที่ ๑๒ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศุนย์ประสานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวัดมโนรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน ในการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมเป็นประธานศูนย์สอบ พร้อมกันนี้มีคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการจัดสอบ