วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 มารับเอกสารใบงานเพื่อใช้เรียนออนไลน์ ตามที่โรงเรียนกำหนด โดย นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า มากำกับติดตามดูแลนักเรียนที่มารับเอกสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองประเมินความพร้อม
ในการเตรียมบุตรหลานมาโรงเรียน และการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนของนักเรียน