การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (Performance Appraisal)